SS-Obersturmbannführer

(NSDAP Mitgliedsnummer 242.082)
(SS-Mitglieds-Nr. 8.005)

Beförderung zum SS-Sturmführer: 02.09.1931
Beförderung zum SS-Obersturmführer:
Beförderung zum SS-Sturmhauptführer: 24.12.1932
Beförderung zum SS-Sturmbannführer: 09.11.1933
Beförderung zum SS-Obersturmbannführer: 20.03.1934