Kapo

* 30.04.1891
† 17.04.1950

vor 1945 Kapo im KL
Auschwitz